31 januari 2024

AZ Sint-Jan Brugge is een omvangrijk ziekenhuis dat bestaat uit twee campussen: de hoofdcampus Sint-Jan Brugge en de campus SFX. Met een focus op zowel basiszorg als zeer gespecialiseerde zorg heeft het ziekenhuis ook een duidelijk tertiair karakter.

Een essentieel doel van het ziekenhuis is het bieden van kwalitatieve zorg. Dit wordt gerealiseerd door de professionele ontwikkeling van medewerkers en artsen te bevorderen, en te streven naar een optimale werking van het ziekenhuis.

Expertise: audit, kwalitatieve en kwantitatieve analyse, poliklinieken, ambulante zorg

Ons project samengevat

  • Klant: AZ Sint-Jan Brugge
  • Periode: september 2023 t.e.m. december 2023
  • Contactpersoon: Pieter Vanleenhove
  • Hoofddoel: Analyse en voorstellen tot verbeterprojecten voor de poliklinieken.
  • Resultaten: opgeleverde analyses, poliklinisch dashboard, en rapport met best practices, inzichten, en aanbevelingen.

Projectbeschrijving

Uitdagingen

Poliklinieken worden momenteel geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen, gedreven door veranderingen met betrekking tot de verschuiving van activiteiten van het beddenhuis en het operatiekwartier naar dagziekenhuizen en ambulante settings. Als bijkomende uitdaging ervaren ziekenhuizen tekorten aan verpleegkundig en leidinggevend personeel, dewelke momenteel als knelpuntberoepen worden beschouwd. Hierdoor wordt het cruciaal om medewerkers en zorgpersoneel optimaal in te zetten.

De ziekenhuissetting is de laatste jaren complexer geworden door netwerkvorming, zorgstrategische uitdagingen en de inzet van staf en medewerkers op verschillende campussen. Daarnaast vertonen poliklinieken aanzienlijke diversiteit, variërend van chirurgische tot internistische disciplines en van grote tot kleinere poliklinieken.

Opdracht

Sint-Jan Brugge heeft in het licht van deze uitdagingen Hict gecontacteerd om een analyse van hun poliklinieken uit te voeren. Het doel is om te identificeren waar optimalisaties mogelijk zijn en hoe personeel efficiënter kan worden ingezet, rekening houdend met de diversiteit en complexiteit van de verschillende poliklinieken.

Aanpak

Hict hanteerde een gestructureerde aanpak, bestaande uit diverse fasen.

Kwalitatieve analyse

Allereerst werd een kwalitatieve datacollectie en analyse uitgevoerd. Hierbij werden rondgangen gehouden op verschillende poliklinieken, in samenwerking met verpleegkundigen en medewerkers van het medische secretariaat van de betreffende poli. Aanvullend werden schriftelijke interviews verspreid en ingevuld door diverse verpleegkundigen, artsen en secretariaatsmedewerkers. Ten slotte vonden er individuele en twee groepsgesprekken plaats met verschillende belanghebbenden binnen het project. Deze uitgebreide analyse had als doel om de huidige werking van de poliklinieken in kaart te brengen.

Kwantitatieve analyse

Naast de kwalitatieve analyse werd ook een kwantitatieve analyse uitgevoerd. Hierbij werden gegevens van aanwezige artsen, activiteiten, verpleegkundigen, secretariaatsmedewerkers en patiënten met elkaar vergeleken. Op basis van de aangeleverde data, heeft Hict een ‘poliklinisch dashboard’ ontwikkeld. Dit resulteerde in een gedetailleerd beeld van het huidige personeelsbestand in relatie tot de activiteiten per polikliniek tijdens een vooraf gedefinieerde periode.

Knelpunten

Deze analyses brachten potentiële knelpunten in de werking van de poliklinieken aan het licht. Vanuit deze knelpunten werden vervolgens meerdere verbeterprojecten geformuleerd, gericht op het optimaliseren en efficiënter inzetten van het personeel op de poliklinieken.

Sjb analyse poliklinieken

Resultaten

  • Intensieve samenwerking met de verschillende stakeholders uit de poliklinieken, alsook de leden uit de stuurgroep
  • Aanbevelingen en voorstellen naar verbeterprojecten.
  • Oplevering kwalitatieve en kwantitatieve analyses.
  • Rapport met best practices, waardevolle inzichten, en aanbevelingen om breder uit te rollen overheen de volledigheid van poliklinieken.

Onze expertise voor uw onderneming?

Ontdek hoe we u kunnen helpen!

Contacteer ons
CTA Formula Footer