Header Fusiebegeleiding
BLOG - 05 june 2024

Hict heeft de afgelopen jaren heel wat ziekenhuisnetwerken begeleid in de uitwerking van hun regionaal zorgstrategisch plan.

Vanuit die samenwerkingen die zo ontstonden, zagen heel wat ziekenhuizen de mogelijkheden in om vanuit de quintuple aim verdere integratiestappen te zetten richting:

  • Een beter en gerichter aanbod voor de zorgbehoefte van hun populatie
  • Betere kwaliteit door hogere volumes
  • Efficiëntiewinsten door schaalvoordelen
  • Mogelijkheden tot subspecialisatie
  • Doorgroeimogelijkheden voor de zorgmedewerkers
  • Verhoogde toegankelijkheid en inclusie

De uitdaging hierbij is natuurlijk hoe één of meerdere ziekenhuizen tot dergelijke integratie kunnen komen, welke strategische en medische, maar ook organisatorische, juridische en praktische overwegingen dienen te worden gemaakt.

Hict werkte doorheen de jaren meerdere begeleidingstrajecten & methodieken uit om dergelijke fusiebegeleiding te ondersteunen en dit afhankelijk van de status of fase waardoor elk fusietraject gaat:

  1. Analyse fase: aftasten en -toetsen van mogelijke fusiepartners.
  2. Transitie fase: voorbereiding van de eigenlijke integratie en fusie.
  3. Implementatie fase: de eigenlijke uitwerking en optimalisatie van de geïntegreerde werking.
Overzicht Fusiebegeleiding
PRE-ANALYSE FASE

Scenario's

Binnen de analyse fase gaat Hict samen met de kandidaat-partnerziekenhuizen op zoek naar mogelijke synergie-effecten. Hiertoe doet Hict beroep op bewezen tools en methodologieën die het doorheen de jaren verfijnde: scenario analyse, regio analyse, capaciteitsanalyse, medische strategie tot en met de financiële haalbaarheid en impact van dergelijk fusie-traject.

Binnen de transitie fase werken we in nauw overleg een gezamenlijk zorgstrategisch plan uit met de fusiepartners. We werken aan een toekomstig organogram en organisatiemodel. We bereiden de medische en organisatorische integratie voor. We kwantificeren de impact van de samenwerking op aanbod, efficiëntie en financiële resultaten. We werken een transitieplan en roadmap uit.

Tenslotte gaan we in de eigenlijke implementatie het strategisch plan vertalen in een operationeel plan met prioritaire processen. We meten de impact van de nieuwe organisatiestructuur, in lijn met de verwachtingen vanuit de doelstellingen van het zorgstrategisch plan.

Fusie Programma Management
PROGRAMMA-MANAGEMENT

Daarnaast bouwde Hict reeds een stevige reputatie met de begeleiding van deze trajecten vanuit een sterk programma-management. Hiertoe worden vanuit meerdere werkstromen niet alleen de voortgang opgevolgd, er worden ook afhankelijkheden en mijlpalen benoemd, er wordt geanticipeerd op mogelijke cruciale beslissingen in het volledig fusie-traject.

CHANGE MANAGEMENT

Hierbij is Hict’s expertise in verandermanagement cruciaal, ook hier zijn er specifieke tools & methodologieën die Hict toepast volgens de ADKAR principes. Zo wordt de communicatie vanaf het begin een belangrijke pijler om de betrokken artsen en zorgmedewerkers in het traject te betrekken.

ONAFHANKELIJKE EN NEUTRALE PARTNER

De aanpak van Hict is uniek doordat elke fase van het fusietraject kan worden begeleid vanuit eigen, bewezen methodologieën binnen een ziekenhuiscontext en dit met een multidisciplinair en toegewijd team. Die brede expertise aangeboden door Hict als onafhankelijke en neutrale partij biedt het nodige vertrouwen in de zoektocht naar samenwerking tussen partijen die van een concurrerende naar een integrerende werking moeten evolueren. Een uitdaging op zich waar we graag onze schouders onder zetten!

Related news items

Our expertise for your business?

Find out how we can help you!

Contact us
CTA Formula Footer